logo-home


The Video

O KANCELARII

Kancelaria TUREK jest firmą prawniczą skupiającą eksperckie kompetencje w kilku wybranych dziedzinach prawa tj. energetyce, prawie handlowym i transakcjach M&A, procesie inwestycyjnym i sprawach spornych. Kancelaria TUREK posiada łącznie ponad 16 lat doświadczenia w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobytego w znacznej mierze przy współpracy z międzynarodowymi firmami prawniczymi działającymi w Polsce. Kancelaria została założona i jest prowadzona przez radcę prawnego Dariusza Turka.

Istotna część pracy Kancelarii skupia się na obsłudze firm z sektora energetycznego, świadczonej zwłaszcza przy realizacji lub sprzedaży projektów inwestycyjnych, jak również przy zagadnieniach kontraktowych i regulacyjnych.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie i związaną z tym pogłębioną ekspertyzę, Kancelaria TUREK zapewnia swoim klientom praktyczne porady i realny pozytywny wkład w sukces realizowanych przedsięwzięć.

KONTAKT

WSPÓŁPRACOWNICY

Kancelaria TUREK współpracuje z uznanymi ekspertami w dziedzinie prawa nieobjętych podstawowymi kompetencjami Kancelarii. Poprzez swoich współpracowników i powiązane firmy prawnicze Kancelaria jest w stanie sprawnie świadczyć usługi przy większych projektach, wymagających stałego zaangażowania zespołu prawników (np. due diligence).


SPECJALIZACJA

Energetyka

Obsługa prawna projektów inwestycyjnych w sektorze energetycznym, zwłaszcza w sektorze odnawialnych źródeł energii i kogeneracji.

Przygotowanie i negocjacje umów sprzedaży energii elektrycznej, zielonych certyfikatów i ciepła.

Przygotowanie umów przyłączeniowych dla wytwórców energii i obsługa procesu przyłączenia do sieci.

Due diligence projektów inwestycyjnych lub spółek energetycznych.

Transakcje sprzedaży spółek (M&A) energetycznych, w tym realizujących projekty w OZE, a także spółek świadczących usługi dla sektora energetycznego (spółki remontowe, kolejowe itd.).

Bieżąca obsługa projektów wytwórczych (relacje z właścicielami nieruchomości, firmą świadczącą usługi operation & maintenance itp.).

Zagadnienia korporacyjne i M&A

Doradztwo przy transakcjach związanych z nabywaniem lub przejmowaniem spółek.

Przygotowywanie i negocjowanie umowy sprzedaży akcji lub udziałów.

Rozwiązywanie zagadnień prawnych w spółkach i obsługa złożonych spraw korporacyjnych.

Doradztwo przy zagadnieniach z zakresu prawa ochrony konkurencji.

Tworzenie i obsługa spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przekształcenia i podział spółek.

Sprawy z zakresu prawa upadłościowego, w tym zwłaszcza ochrona przedsiębiorców przed skutkami upadłości kontrahenta.

Zagadnienia nieruchomościowe i budowlane

Zabezpieczanie tytułu prawnego do gruntu pod inwestycje, kupno nieruchomości, umowa dzierżawy lub ustanowienie służebności.

Przygotowywanie i negocjowanie umów o roboty budowlane i innych umów związanych z procesem inwestycyjnym (umowy z geodetą, projektantem itd.).

Wsparcie w procesie uzyskiwania pozwoleń środowiskowych i pozwoleń na budowę; wykładnia przepisów prawa budowlanego i przepisów powiązanych (np. środowiskowe uwarunkowania inwestycji).

Obsługa gwarancyjna i prowadzenie sporów powykonawczych z wykonawcą robót budowlanych, zakładem energetycznym itp.

Sprawy sporne

Prowadzenie sporów z organami administracji, w tym zwłaszcza w sprawach dotyczących nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców.

Prowadzenie sporów o odmowę przyłączenia do sieci przedsiębiorstw realizujących projekty energetyczne.

Prowadzenie sporów cywilnych o odszkodowanie, zwłaszcza za opóźnienia lub wady w realizacji inwestycji budowlanych, nienależyte wykonanie umów itp.

Prowadzenie sporów i innych spraw cywilnych dotyczących spraw nieruchomościowych (spory o wykonanie zobowiązań z umów przedwstępnych, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie, zasiedzenie, spory graniczne itd.)

DOŚWIADCZENIE

Kompleksowe doradztwo dla Mitsui przy projekcie budowy elektrowni wiatrowej;

Doradztwo dla deweloperów projektów wiatrowych (w tym Nordex Polska) przy sporach przed Prezesem URE o odmowę zawarcia umowy o przyłączenie dla projektu wiatrowego;

Doradztwo na rzecz inwestorów zagranicznych przy nabyciach spółek energetycznych oraz spółek realizujących projekty wytwórcze w energetyce odnawialnej;

Doradztwo przy przygotowywaniu i negocjowaniu głównych umów sprzedaży ciepła dla Elektrociepłowni Warszawskich S.A. (obecnie Dalkia Termika S.A.);

Doradztwo przy zagadnieniach regulacyjnych i taryfowych, w tym przy taryfach dla ciepła oraz przy zagadnieniach dotyczących pobierania opłat za przyłączenie do sieci przez OSD.

Uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie lub obrót energią elektryczną. Obsługa procesu uruchamiania działalności handlowej w Polsce.

Obsługa prawna uczestnictwa na Towarowej Giełdzie Energii S.A., w tym w związku z transakcjami sprzedaży certyfikatów, energii elektrycznej lub gazu.

Doradztwo przy transakcjach nabycia lub sprzedaży spółek działających w sektorze energetycznym (spółki wytwórcze, spółki świadczące usługi powiązane tj. remontowe, transportu kolejowego).

Doradztwo przy transakcji nabycia przedsiębiorstwa energetycznego (assets acquisition) i sprawach powiązanych.

Doradztwo przy umowie opcyjnej sprzedaży udziałów dla zarządu spółki i zagadnieniach powiązanych.

Doradztwo przy przekształceniu przedsiębiorstwa produkcyjnego w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i dalszym planowaniu korporacyjnym.

Doradztwo przy zagadnieniach korporacyjnych z zakresu bieżącej działalności spółek prawa handlowego: uchwały Zarządu, uchwały Rady Nadzorczej, uchwały Walnego Zgromadzenia, zmiany umowy spółki itd.

Doradztwo przy zagadnieniach korporacyjnych związanych z planowanym rozwojem sieci dystrybucji produktów.

Doradztwo dla deweloperów farm wiatrowych przy umowach mających na zabezpieczających grunt pod inwestycję (umowy sprzedaży nieruchomości, umowy dzierżawy, umowy ustanowienia służebności).

Doradztwo przy zagadnieniach związanych z pozwoleniami środowiskowymi i pozwoleniami na budowę inwestycji w sektorze energetycznym.

Doradztwo przy zagadnieniach związanych z wykonaniem umowy o roboty budowlane.

Doradztwo przy wykładni przepisów prawa budowlanego, Prawa energetycznego itp. mających na celu prawidłową klasyfikację inwestycji.

Doradztwo w sporze wytwórcy energii elektrycznej z Prezesem URE o nałożenie kary pieniężnej z tytułu niedokonania zakupu energii elektrycznej objętej obowiązkowym zakupem;

Doradztwo w sporach przed Prezesem URE dotyczących odmowy przyłączenia obiektów wytwórczych do sieci dystrybucyjnej.

Doradztwo w sporze sądowym firm energetycznych dotyczącym wyłącznego prawa do korzystania z infrastruktury energetycznej.

Doradztwo w sporze inwestora centrum handlowo-usługowego z PGE Dystrybucja S.A. o odszkodowanie z tytułu szkód wynikających z opóźnienia w przyłączeniu obiektu do sieci dystrybucyjnej.

Doradztwo w sporze właścicieli nieruchomości produkcyjnej z poprzednimi właścicielami nieruchomości o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z tej nieruchomości.


KONTAKT

DTRP

DARIUSZ TUREK
RADCA PRAWNY

DANE KONTAKTOWE

tel. +48 510 20 40 90
e-mail: dariusz.turek@dtrp.pl

ADRES

ul. Wiejska 90
05-400 Otwock

Copyright: Jack Tomaszewski